FANDOM


『Characters』
Akita Academy
Akari Suzuki. • Hibiki Iwate. • Hotaru Sayuri. • Kazumi Osaka. • Misora Yamamura.
Natsumi Hinata. • Reon Satou. • Ryuu Hinata.
Furushima Elementary School
Ayako Chiba. • Kira Fukushima. • Kumi Tokyo. • Shinji Takahashi. • Yumei Shiryo.
Yumi Aomori